فرم ارزیابی پایان نامه های دانشجویی

نام ونام خانوادگی دانشجو ارزیابی کننده:

نام و نام خانوادگی دانشجویی که پایان نامه به نام اوست و سال ارائه:

موارد ارزیابی :

 


موضوع
موضوع باید غیر تکراری ، به روز و منحصر به فرد ، میزان نوآوری پژوهش یا بنیادی بودن ،کاربردی بودن نتایج(حل یک مسئله حاضر در سیستم سلامت و مفید بودن تحقیق در رشته مربوطه) ، چالش برانگیز، تاثیر در ارتقای جایگاه رشته و از لحاظ جمله بندی و گرامر صحیح داشته باشد – گویا و بیانگر محتوای کار به صورت قابل درک باشد -کامل بودن عنوان شامل موضوع و متغیر های اصلی و در صورت لزوم زمان و مکان –.فاقد کلمات اضافی-به صورت یک جمله خبری و مثبت بیان شده- هدف نهایی مطالعه را بیان می کند.

- به هر مورد صحیح یک نمره تعلق می گیرد
چکیده
چکیده : خلاصه ای گویا و روشن از مطالعه- حجم مناسب چکیده( 250 کلمه)-کلمات کلیدی مناسب و همخوانی با متغیرهای عنوان و محتوای کار حداکثر 250 واژه و باید شامل 4 بخش سابقه و هدف ، روش پژوهش ، نتایج ، نتیجه گیری، کلیدواژه باشد.
در چکیده باید بر جنبه های جدید و مهم تحقیق یا مشاهدات تاکید شود. در ذیل خلاصه باید 3 الی 10 واژه کلیدی یا عبارت کوتاه ارائه شود. در چکیده  رفرنس ها ذکر نمی شود.

- به هر مورد صحیح یک نمره تعلق می گیرد

فصل اول:

 کلیات تحقیق:
کامل بودن فصل اول ،قسمت الف : معرفی پژوهش در مقدمه-  تعریف روشن مسئله یا مشکل – و بیان اهمیت آن با تاکید و ارائه آمار های موجود-اشاره به : مقدمه و بیان مسئله مناسب نحوه بروز و عوامل ایجاد کننده - اشاره به نحوه برخورد با مشکل و راه حل های موجود- وعوارض ناشی از تداوم مسئله و علت مسئله و شدت آن – اهمیت برطرف کردن مسئله –ارائه راه حل... - اشاره به نظرات موافق و مخالف کاری که می
خواهیم انجام دهیم - دلیل انتخاب موضوع و ضرورت و توجیه انجام مطالعه– بازگویی هدف کلی ، سوال یا فرضیه (اینکه در تحقیق می خواهیم چه کنیم ) در انتهای بیان مسئله -سابقه پژوهش- واضح بودن هدف اصلی و... - رعایت روندمنطقی(کلی به جزئی)-اشاره به منابع علمی مناسب و جدیدی در راستای عنوان و اهداف ویژه درراستای هدف کلی-  بررسی اهداف : بیان روشن اهداف پژوهش  بصورت منطقی ، واقع بینانه و قابل دسترسی می باشد- و بیان آن بصورت عملی و قابل اندازه گیری- دارای : اهداف ویژه مناسب (Action) زبان علمی متناسب با نوع مطالعه- صریح ، روشن ، واضح و بدون ابهام بیان شده است - با افعال عملی مثل تعیین ، مقایسه ، محاسبه ، اولویت بندی ، برآورد ، تبیین شروع شده اند- فاقد افعال مبهم وفاقدعمل مثل،اذعان
کردن،فهمیدن،مطالعه نمودن،معتقدبودن،درک کردن،باورکردن،گمان کردن و.... می باشند- از نظر زمان (طول مدت مطالعه) ی (فایده حاصل از پژوهش) بیان شده است؟ هدف کاربرد ی قابل حصول هستند آیا سوالات یا فرضیات پژوهش متناسب با اعداد اهداف ویژه باشد.آیا فرضیات و سوالات پژوهش به درستی مطرح شده است؟
آیاجدول تعریف واژه ها رائه شده است؟
واژه
تعریف نظری
تعریف عملی
کامل بودن فصل اول  20امتیاز داده می شود-ضمناَ برای هر موارد فوق باید در صورت درست بودن یک امتیاز داده شود

، قسمت ب :

فصل دوم پیشینه تحقیق
چارچوب نظری پژوهش(به روز و مستند) - مروری بر مطالعات انجام شده در جهان و ایران - آوردن نتایج مقالات مشابه (داخلی و خارجی)به تعداد کافی به ترتیب زمان از جدید به قدیم- آیا برای هرمقاله به موارد : :موضوع تحقیق ، نویسنده ،زمان انجام پژوهش و مکان آن ، جامعه ،حجم نمونه، نوع وروش انجام کار، نتیجه اصلی مطالعه اشاره شده است؟
بعبارت دیگر فصل دوم با مقدمه شروع می شود و پس از تعریف اصطلاحات و بررسی نظرات دانشمندان در رابطه با موضوع مرتبط؛ عوامل تاثر گذار و تاثیر پذیر؛ یافته تجربی (یعنی سابقه تحقیقات توسط دیگر محققان) و در نهایت جمع بندی و ارائه خلاصه فصل دوم در آخر آن باید مد نظر قرار گیرد
در صورت کامل بودن فصل دوم 20امتیاز داده می شود.
فصل سوم

روش پژوهش
اشاره به موارد زیر در روش کار: روش اجرای طرح با جزئیات کامل و توضیح کامل ترتیب منطقی اجرای مطالعه - - توجه به مواردی چون نوع مطالعه و روش آن(مداخله ای-تحلیلی-توصیفی و..) - جمعیت مورد مطالعه، واحد آماری ، گروه هدف- روش انتخاب نمونه - حجم نمونه (پارامترها و فرمول )- محل و زمان انتخاب نمونه و تعداد نمونه - آیا جدول متغیرها ارائه شده است؟- روش جمع آوری داده ها- ابزار جمع آوری داده ها ( نوع و مشخصات ابزار ،روش تایید پایایی و روایی، نحوه امتیاز بندی و کدگذاری) ، مناسب بودن روش مطالعه برای رسیدن به اهداف - نرم افزار ، روش ها و آزمون های آماری
محدودیت ها و مشکلات اجرایی پژوهش و راه - p value جهت تجزیه و تحلیل داده ها و دلیل به کارگیری روش - ذکر حل ها - نقاط ضعف مطالعه ، ملاحظات اخلاقی
در صورت کامل بودن فصل سوم حداکثر 20امتیاز داده می شود.

فصل چهارم
یافته های پژوهش :
این فصل شامل دو بخش می باشد:

در بخش اول مشخصات و و یژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه بوسیله جداول و فراوانی درصدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بخش دوم شامل آزمون و بررسی سئوالات و یا فرضیه های تحقیق است.

در این فصل باید مواردی از ارائه یافته های مشخص و مرتبط با اهداف ، سوالات و فرضیات ، بیان یافته ها به طور مناسب - پرهیز از تکرار یافته ها(ارائه یافته ها به صورت جدول یا نمودار) - پرهیز از ارائه یافته ها به صورت تکرار در متن و جدول – تنظیم جداول بر اساس اهداف ویژه- ذکر جداول کلی و تحلیلی و ارائه آنها به طور روشن و قابل درک، رسم جداول گویا-سطر و با اشاره به نام و نتیجه آزمون توضیح - در پایین جداول و نمودار به طور خلاصه راجع به جدول یا نمودار داده می شود.

جدولهای ارائه شده باید دارای شماره ترتیبی داشته باشند . آزمونهای آماری متناسب با نوع متغیرهای مورد بررسی از لحاظ تک متغیره یا چند متغیره با توجه سطوح مقیاس اندازه گیری انتخاب شده باشند.

 پس از انجام آزمون آماری یعنی رد یا تایید فرض صفر؛ باید نتایج مورد بحث و بررسی قرار گیرد ؛ بطوریکه خواننده متوجه نتیجه بررسی سئوال یا فرضیه گردد. 
- در صورت کامل بودن فصل چهارم 20امتیاز داده می شود.

فصل پنجم:

فصل بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات:

قسمت بحث به منظور تفکر ،تحلیل و درک آنچه شما انجام داده اید ، می باشد لذا مهمترین قسمت کار شما است.
*بحث و تحلیل یافته ها ، جمع بندی و نتیجه گیری خوب : ذکر تفسیر نویسنده از نتایج و مقایسه آن با منابع و نتایج سایر پژوهش های مشابه و علل مشابهت ها و تفاوت های احتمالی با ذکر  نام محقق شامل: اشاره به( نتایج جدید،نتایج مشابه، دلیل تفاوت ،مطالب حل نشده ،جمع بندی مطالب ، ایجاد سوالات جدید و طرح موضوعات جدید برای تحقیق بر مبنای نتایج ، نقاط ضعف مطالعه)به صورت جداگانه رسیدن به کلیه اهداف و... از پیش تعیین شده در پایان بحث و نتیجه گیری- نتیجه گیری نهایی بر اساس یافته های مطالعه

 

پیشنهادات دو نوع است:
*پیشنهادات برای کاربرد یافته ها و پژوهش های بعدی ؛

 کیفیت پیشنهادات ارائه شده از نظر تطابق با نیاز جامعه و علمی بودن

پس از ذکر پیشنهادات منابع با توجه نحوه نگارش در قسمت های قبلی وبلاگ اشاره شده تهیه و نوشته می شود.پیشنهاد می گردد حتماَ ابتدا منابع فارسی و بعداَ منابع لاتین مد نظر باشد و آنها طبق راهنمایی فوق از نظر کامل و صحیح بودن فهرست منابع بررسی شود.

،پیوست ها
در صورت کامل بودن فصل آخر 20امتیاز داده شود.

جمع انتیازها نباید از 100بیشتر باشد.

-توجه داشته باشید این ارزیابی صرفاَ جهت آشنایی دانشجویی کارشنایی و ارشد جهت کار کلاسی تهیه شده است.

دانشجویان محترم باید کسر نمره به علت غلط املایی فارسی و لاتین، غلط گرامری،غلط رفرنس نویسی ؛ ..... برای هر موارد مد نظر قرار دهند.


 

/ 0 نظر / 82 بازدید