تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برای جامعه با واریانس نامعلوم

Table for Determining the Needed Size of a Randomly Chosen Sample from a Given Finite Population

nikkhou2010@gmail.com

Population

Sample

 

Population

Sample

 

Population

Sample

10

10

220

140

1200

291

15

14

230

144

1300

297

20

19

240

148

1400

302

25

24

250

152

1500

306

30

28

260

155

1600

310

35

32

270

159

1700

313

40

36

280

162

1800

317

45

40

290

165

1900

320

50

44

300

169

2000

322

55

48

320

175

2200

327

60

52

340

181

2400

331

65

56

360

186

2600

335

70

59

380

191

2800

338

75

63

400

196

3000

341

80

66

420

201

3500

346

85

70

440

205

4000

351

90

73

460

210

4500

354

95

76

480

214

5000

357

100

80

500

217

6000

361

110

86

550

226

7000

364

120

92

600

234

8000

367

130

97

650

242

9000

368

140

103

700

248

10 000

370

150

108

750

254

15 000

375

160

113

800

260

20 000

377

170

118

850

265

30 000

379

180

123

900

269

40 000

380

190

127

950

274

50 000

381

200

132

1000

278

75 000

382

210

136

1100

285

1 000 000

384

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610

- از این جدول زمانی استفاده می شود واریانس متغیر در جامعه مورد مطالعه نامعلوم باشد.

/ 1 نظر / 59 بازدید
اسداله

از لطف و عنايت استاد دلسوز و مهربان بسيار و بي حد سپاسگزارم - دانشجوي ارشد مشاوره آزاد قوچان