روان شناسی وتحقیقات

ویژه استفاده دانشجویان ومحققان
 
» ۱۳٩۳/۱٢/۱۳ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برای جامعه با واریانس نامعلوم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» ۱۳٩٢/۱٢/٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» شیوه تهیه پایان نامه :: ۱۳٩٥/٢/٥
» ۱۳٩٦/٧/۱٤ :: ۱۳٩٦/٧/۱٤
» فرم ارزیابی پایان نامه های دانشجویی :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» شیوه طراحی طرح تحقیق :: ۱۳٩۸/۱/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» شیوه تهیه پایان نامه :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ۱۳٩٠/٢/٦ :: ۱۳٩٠/٢/٦